Stöd till kommuner

Den kommun som anser sig behöva hjälp för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos BKN. Statligt stöd får bara lämnas om kommunen själv inte kan bära kostnaden för rekonstruktionen och om andra åtgärder inte är tillräckligt.

Målet för BKN:s verksamhet, stöd till kommuner, är att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning som är anpassad efter den förväntade befolkningsutvecklingen.

Statligt stöd kan ges som

  • Bidrag för omstrukturering av kommunala bostadsföretag
  • Kreditgaranti för avlösen av kommunala borgensåtagaden
  • Kreditgaranti för lån till kommuner

Statens respektive kommunens åtaganden i samband med omstruktureringen regleras i ett avtal mellan kommunen och BKN.

Verksamheten stöd till kommuner bedrevs tidigare inom Statens bostadsnämnd, SBN, och dessförrinnan i Bostadsdelegationen.

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, är ett statligt företag som kompletterar BKN:s verksamhet stöd till kommuner. Sbo fick under 2009 ett utvidgat uppdrag genom att bolaget kan verka i kommuner med vikande befolkningsunderlag, även om kommunen inte har ett avtal med BKN.