Om BKN

BKN var en statlig myndighet under socialdepartementet. BKN hade två roller – en roll som expertmyndighet och en roll som aktör på marknaden.  Som expertmyndighet bedrev BKN utrednings- och analysverksamhet rörande samspelet mellan bostadfinansiering-, bostad- och byggmarknaderna. Som aktör medverkar BKN i finansiering av bostadsbyggande genom att ställa ut statliga kreditgarantier. BKN lämnar också stöd för omstrukturering av kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader och bidrag till kommuner som utfärdar hyresgarantier.

Som expertmyndighet bedrev BKN utrednings- och analysverksamhet rörande samspelet mellan bostadsfinansierings-, bostads- och byggmarknaderna.

Som aktör medverkar BKN i finansiering av bostadsbyggande genom att ställa ut statliga kreditgarantier. BKN lämnar också stöd för omstrukturering av kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader, administrerar bidrag till kommuner som utfärdar hyresgarantier och ställer ut förvärvsgarantier till långivare.

BKN hade regeringens uppdrag att fortlöpande redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit. Vidare ska BKN medverka i internationellt samarbete, särskilt i frågor om kapitalförsörjning till bostadssektorn.

Statliga kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder infördes 1992 i samband med att systemet med statliga bostadslån avskaffades. Garantierna utgjorde från början en förutsättning för att toppbelåningen skulle fungera under de nya villkoren för bostadsfinansieringen. Den maximala storleken på kreditgarantierna var under en rad år kopplade till det så kallade bidragsunderlaget, det belopp som låg till grund för räntebidragen. Från 2004 är huvudregeln att kreditgarantins storlek kopplas till marknadsvärdet.

Förvärvsgarantier är statliga garantier som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares köp av permanentbostad. Garantin infördes den 1 mars 2008.

Verksamheten stöd till kommuner syftar till att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning som är anpassad till den förväntade befolkningsutvecklingen. Verksamheten övertogs av BKN under 2006. Tidigare hanterades denna verksamhet av Bostadsdelegationen och därefter av Statens bostadsnämnd.

Myndigheten uppgick den 1 oktober 2012 i Boverket till följd av en motion i riksdagen om nedläggande av myndigheten.