Kreditgarantier

BKN:s kreditgaranti var en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- och ombyggnad av bostäder och vid förvärv av fastighet som ombildas till kooperativ hyresrätt. Garantin ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger bostäder.

Kreditgaranti kan lämnas till ny- eller ombyggnad av småhus och flerbostadshus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt, till nybyggnad av egnahem, till ägarlägenheter samt vid ombildning till kooperativ hyresrätt. Kreditgarantier kan lämnas för lån upp till 90 % av ett långsiktigt hållbart marknadsvärde. För hus som upplåts med kooperativ hyresrätt kan garanti lämnas upp till 95 % av marknadsvärdet. I regioner med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp.

Garanti kan tecknas på valfritt belopp. Det görs när låntagare och långivare är överens om finansieringen och efter att långivaren slutit avtal med BKN i det enskilda projektet. För kreditgarantin utgår en avgift. Avgiftens storlek för den enskilda garantin beror på riskerna i det specifika projektet.

Det finns två typer av garantier; basgaranti och tidsbestämd garanti. En basgaranti löper tillsvidare, dock längst under lånets löptid. Basgarantin kan närsomhelst minskas eller sägas upp av långivaren. En tidsbestämd garanti kan, efter prövning förlängas.

Kreditgarantin träder in om låntagaren inte fullgör sina åtaganden mot långivaren och fastigheten därför måste säljas. I vissa fall kan ersättning lämnas utan att fastigheten säljs men då krävs BKN:s godkännande. I och med att garantin infrias övertar BKN långivarens fordran på låntagaren.

Det finns även möjlighet får långivare att teckna kreditgaranti vid avlösen av kommunala borgensåtaganden samt för lån till kommuner. De sistnämnda förutsätter att det finns ett avtal om omstrukturering av kommunens bostadsbolag mellan BKN och kommunen.