Hyresgarantier

En kommunal hyresgaranti var ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattade en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti var att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad.

Kommuner som valde att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på 5000 kr per garanti. Det statliga bidraget administreras av Statens bostadskreditnämnd, BKN.

Hyresgarantins omfattning

Hyresgarantin omfattar minst sex månaders hyra. Garantin ska gälla under minst två år. Varje kommun kan sen välja om de vill utöka garantin ytterligare. Varje kommun har även rätt att välja hur de vill utforma det borgensåtagande som en hyresgaranti innebär. Hyresgarantin innebär inte att den som är hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att i efterhand kräva tillbaka skulden, s.k. regressrätt. Med andra ord kvarstår den enskilde hyresgästens betalningsansvar. Det är upp till varje kommun att besluta om hur hyresgarantin ska kunna nyttjas samt vilka återbetalningsskyldigheter som ska gälla.

Vid ansökan gör kommunen en behovsprövning för att se att den sökande har ekonomiska förutsättningar att klara kostnaden för bostaden. Kommunen tittar på hela ekonomin och eventuella skulder och betalningsanmärkningar. I behovsprövningen kontrolleras även att den sökande inte har ett självständigt boende idag samt att den sökande inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti.