BKN och Boverket blir en myndighet

Syftet med sammanslagningen av de två myndigheterna är att stärka analysfunktionen på bostadsområdet. Under hösten 2011 fick Boverket och BKN ett gemensamt uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av en sammanslagning. Svaret till regeringen, som visade att fördelarna med en sammanslagning överväger, lämnades den 30 november. Den 19 juni fattade regeringen beslut om att myndigheterna slås samman den 1 oktober 2012. Helhetssyn stärker analyserna av bostadsmarknaden Sammanslagningen innebär förbättrade förutsättningar för en stark analysfunktion på bostadsområdet genom att kompetenserna på de båda myndigheterna förs samman. Den förstärkta myndigheten kan ge den bredd och det innehåll i analyser och kunskapsunderlag av bostadsmarknaden som efterfrågas av såväl regeringen som övriga aktörer. Den samlade kompetensen bidrar till en helhetssyn som förstärker och utvecklar Läs mer …

Preliminär tilldelning av bidrag för kommunala hyresgarantier

BKN har gjort en preliminär tilldelning av 2012 års statliga bidrag för kommunala hyresgarantier till de 29 kommuner som ansökt. Den preliminära tilldelningen avser hyresgarantier som kommunen utfärdar under perioden 1 december 2011 – 30 november 2012 samt ansöker om bidrag för senast den 10 december 2012. Den preliminära tilldelningen innebär att BKN reserverat del av anslaget till en enskild kommun. Det faktiska bidrag som utbetalas till kommunen baseras på antalet utfärdade och redovisade garantier. Bidrag kommer att utbetalas med 5 000 kronor per utfärdad garanti som uppfyller de krav som ställs. Kommuner som är intresserade av att lämna hyresgarantier men som inte ansökt om  tilldelning är välkomna att kontakta oss.

Informationsmöte om hyresgarantier

BKN bjuder in till informationsmöte om bidrag för kommunala hyresgarantier Vi kommer bland annat att berätta om •förutsättningarna för statligt bidrag för kommunala hyresgarantier •vilka grupper av hushåll som fått hjälp med ett förstahandskontrakt på en bostad genom kommunala hyresgarantier •hur ni kommer i gång Alingsås 20/4 kl. 09.30-11.30 First Hotel Grand Alingsås, Bankgatan 1 Västerås 24/4 kl. 13-15 First Hotel Plaza, Karlsgatan 9 Karlstad 25/4 kl. 09.30-11.30 Clarion Collection Hotel Bilan, Karlbergsgatan 3 Falun 26/4 kl. 09.30-11.30 First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11 På mötena i Alingsås, Västerås och Karlstad kommer även en representant från en kommun som använder kommunala hyresgarantier att medverka. Alingsås, Upplands-Bro respektive Karlstads kommun kommer att berätta om hur de arbetar och dela med sig av Läs mer …

Kortsiktiga hushåll i riskzonen – lärdomar för framtiden

Finanskrisen som i mångt och mycket har sitt ursprung i övervärderade bostadsmarknader har visat sig vara mycket kostsam.  För att undvika en liknande systemkris i framtiden bör vi ta hänsyn till att kreditgivare och hushåll ofta agerar kortsiktigt och anpassa praxis och regelverk till detta. En slutsats som vi kan dra efter att ha analyserat utvecklingen i Danmark, USA och Sverige är att kombinationen av låga räntor, små krav på kontantinsats, amorteringsfria lån och marknadsvärdering leder till att hushållen skuldsätter sig för mycket. Större delen av prisuppgångarna på bostadsmarknaderna kan förklaras av övergången till rörliga räntor och amorteringsfria lån under åren innan krisen. Det framgår av rapporten att kostnaderna är stora när bostadspriserna faller och hushållen är högt skuldsatta. Mot Läs mer …

Informationsmöte om kreditgarantier

Fler bostäder behövs och många byggherrar vill bygga nu. Samtidigt kan osäkerheten i omvärlden göra det svårare att få finansiering. Kreditgarantier kan underlätta både för byggherren att få finansiering och för långivaren att medverka i ett byggprojekt. Statliga kreditgarantier används för att underlätta finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder. Garantin gäller både under byggtiden och efter färdigställande och kan möjliggöra finansiering upp till 90 % av ett långsiktigt hållbart marknadsvärde på fastigheten. Under informationsmötet berättar vi om hur kreditgarantier fungerar och hur de kan användas. Informationsmötet avrundas med kaffe och en möjlighet för Er att ställa frågor och diskutera direkt med oss. Det finns även möjlighet att boka in ett enskilt möte med oss i anslutning till

Tiden med billiga rörliga bolån är över

Bostadslån med rörlig ränta har varit billiga i Sverige. Bundna lån är däremot ofördelaktiga, räntan är hög och det är dyrt att förtidsinlösa bundna lån. Under hösten 2011 höjdes den rörliga bolåneräntan. När Riksbanken sänkte styrräntan i december dröjde många banker med att sänka den nyss höjda räntan på rörliga bolån. Statsskuldsoron i Europa har lett till en stressad banksektor (även den svenska), som samtidigt har fått krav på sig att öka det egna kapitalet och likviditeten enligt nya regler. Detta kostar och någon måste betala för det. Kan de svenska hushållen förvänta sig fortsatt låga rörliga bolåneräntor i framtiden? I rapporten jämförs den svenska bolånemarknaden med den danska och tyska. Vi har valt dessa marknader då de är olika Läs mer …

Utökad möjlighet till kreditgaranti

För att främja bostadsbyggande på orter med låga marknadsvärden kan BKN ställa ut garantier upp till 90 % av kostnaden för ny – eller ombyggnaden, dock maximalt 16 000 kr per kvadratmeter uppvärmd boarea. Den tidigare begränsningen om ett maximalt garanterat belopp på 2 miljoner kronor per lägenhet är borttagen. Kreditgarantier underlättar både för byggherren att få finansiering och för långivaren att medverka i bostadsbyggnadsprojekt. Garantin kan tecknas för lån under byggtiden och efter färdigställandet. Kreditgarantier kan även användas vid ombyggnad av bostäder.

Utredning om utveckling av hyresrättens förutsättningar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att analysera marknaden för uthyrning av bostäder. Utredaren ska undersöka vad som kan göras för att befintliga bostäder ska användas mer effektivt och hur villkoren för uthyrning i andra hand ska förbättras. Målet är att genom en bättre uthyrningsmarknad få fram fler bostäder, framför allt i storstadsregionerna. Utredaren ska också analysera villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna som finns i Sverige för att säkerställa att statens behandling av dem är likvärdig. Utredaren ska bland annat: göra en samlad analys av villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna för att se till att statens behandling av dem är likvärdig analysera vilka förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att Läs mer …