BKN och Boverket blir en myndighet

Syftet med sammanslagningen av de två myndigheterna är att stärka analysfunktionen på bostadsområdet.
Under hösten 2011 fick Boverket och BKN ett gemensamt uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av en sammanslagning. Svaret till regeringen, som visade att fördelarna med en sammanslagning överväger, lämnades den 30 november. Den 19 juni fattade regeringen beslut om att myndigheterna slås samman den 1 oktober 2012.

Helhetssyn stärker analyserna av bostadsmarknaden
Sammanslagningen innebär förbättrade förutsättningar för en stark analysfunktion på bostadsområdet genom att kompetenserna på de båda myndigheterna förs samman. Den förstärkta myndigheten kan ge den bredd och det innehåll i analyser och kunskapsunderlag av bostadsmarknaden som efterfrågas av såväl regeringen som övriga aktörer. Den samlade kompetensen bidrar till en helhetssyn som förstärker och utvecklar de bostadsanalyser som i dag görs i de båda myndigheterna. Övriga myndighetsuppdrag är oförändrade. Även inom dessa områden finns tydliga samordningsfördelar.

BKN:s verksamhet förs över till Boverket och myndighetsnamnet Boverket behålls.
Verksamheten kommer att bedrivas med oförändrade resurser i Boverkets lokaler i Karlskrona och i BKN:s lokaler i Stockholm.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. Boverket har 200 medarbetare.

BKN bedriver utrednings- och analysverksamhet rörande samspelet mellan bostadsfinansierings-, bostads- och byggmarknaderna. BKN medverkar också i finansiering av bostadsbyggande genom att ställa ut statliga kreditgarantier. BKN lämnar stöd för omstrukturering av kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader, administrerar bidrag till kommuner som utfärdar hyresgarantier och ställer ut förvärvsgarantier till långivare. BKN har 17 medarbetare.